ניהול: מגידול לא מבוקר לפירוק. חלק שני – הפירוק

בחודש שעבר פרסמנו את חלקה הראשון של הסקירה על תהליך נפילתה ופירוקה של חברת הביטוח הסנה (תאור הקריסה). בחלקה השני מתואר תהליך פירוקה המיוחד של החברה.


[הסקירה מהווה חלק מתמצית מנהלים המושתתת על דוח רחב היקף שסקר את גורמי קריסתה ותהליך פירוקה של חברת הסנה.
לקראת סיום תהליכי הפירוק הוגש הדוח על ידי המנהל המורשה של הסנה למפקח על הביטוח ושוק ההון.
איסוף החומר וכתיבת הדוח נעשו על ידי. – ש.ש.]

[לקריאת חלקה הראשון של הסקירה, לחצו כאן]


יש עוד הרבה כסף, מקפיאים הליכים

אחד מצעדיה הראשונים של ועדת ההנהלה היה הקטנת חששם של העובדים לצד ניהול משא ומתן אינטנסיבי עמם, לצורך שינוי ההסכם הקיבוצי; ובעיקר לצורך הסדרת מעברם של רבים מהם למגדל וכלל ביטוח והסדרת פרישתם של אחרים. תוך כחודש ימים עזבו מרבית העובדים את החברה.

צעד חשוב נוסף בו נקטה ההנהלה היה השגת צו הקפאת הליכים כנגד החברה. זאת, כדי למנוע מצב בו מבול של תביעות נושים לא יאפשר לה לפעול בדרך ראויה של מיצוי משאבים טרם חלוקתם לכלל הנושים.

כשמונה המנהל המורשה המטרה הייתה מכירת תיק הביטוח ופירוקה של החברה. אך לאחר כניסתו לתפקיד נבחנו חלופות נוספות. הסתבר כי בידי הסנה נכסים רבים נוספים שלא מומשו.


העדפת נושים

כמו כן הכירה ההנהלה בכך שפירוקה של חברת ביטוח אינו דומה לפירוקה של חברה רגילה – שכל הנושים שווים בפניה. היה ברור לחברי ההנהלה כי מן הצדק הוא להעדיף, לשם דוגמא, את שיפויו של אדם שנפגע בתאונה והפך נכה לצמיתות, על פני חברת ביטוח גדולה מחו"ל שהסנה הייתה מבטחת משנה שלה. לא הוגן יהיה, סברו בהסנה, כי שני נושים אלו יקבלו [לצורך המחשה בלבד] 30% מהחוב בעוד 5 שנים – תוצאה מקובלת של תהליכי  פירוק. שהרי לחברת הביטוח מחו"ל שיפוי זה לא יעלה ולא יוריד; ואילו לפרט שנפגע בתאונה אי קבלת מרבית הסכום המגיע לו, ומהר – תהיה קריטית.

מנהלי הסנה הבינו שנדרש זמן לכינוס הנכסים טרם חלוקתם, וכי עליהם לקבל אישור שיאפשר להם לגבש תוכנית הסדר נושים ייחודית שתאפשר לחברה להעדיף נושים – את המבוטחים. אישור מיוחד זה נדרש משום שבאותה עת החוק לא איפשר להעדיף נושים.

גם במקרה זה נעתר השופט וינוגרד ואישר, 'מכח סמכותו הטבעית', את בקשתה של הנהלת הסנה.


נושאים ונותנים

בחודשי העבודה הראשונים הנהלת הסנה עסקה בשתי משימות עיקריות: מימוש הסכם המכירה של תיק הביטוח וגיבושה של תוכנית ההסדר. כמו כן הוחל בתהליך מיפוי ומימוש הנכסים לסוגיהם השונים והחל מו"מ עם נושים גדולים כדי לעמוד על גובה החוב הנתבע על ידם.

תהליך מימוש הסכם מכירת תיק הביטוח ארך חודשים רבים. נוהלו דיונים רבים בין נציגי הסנה לבין נציגי החברות הרוכשות על גובה הסכום שישולם. סכום זה היה פועל יוצא של מאזן הרכישה שהעריך את שווי הנכסים שהועברו ובעיקר את ערך העתודות [ראו הערה בסוף הסקירה]. להימשכות התהליך תרמה גם עובדת התגלותם של רישומים לא מדויקים של פוליסות ביטוח – הייתה זו דרך נוספת בה ניסו מנהלי הסנה היוצאים לשמור על גובה ההון העצמי מעל סף המינימום; אך פעולה זו, שלא כמו העיסקאות הפיננסיות שהוזכרו בתחילת הסקירה, לא הייתה חוקית ובשלה נשפטו ואף הורשעו המנכ"ל היוצא של הסנה והאקטואר שלה.


מתקנים את החוק

במחצית השנייה של שנת 1993 התרחשו שני אירועים מהותיים: האחד, עיסקת המכירה יצאה אל הפועל. הסכום שהתקבל בהסנה תמורת תיק הביטוח עמד על כ – 104 מיליוני ₪. השני, כח 'סמכויותיו הטבעיות' של השופט וינוגרד כבר לא יכול היה לעמוד מול התביעות שערערו על 'סמכות' זו. על כן נערך הניהול המורשה, יחד עם אנשי האוצר, לפעול כדי להביא לשינוי חקיקה שיאפשר, במקרה של פירוק חברת ביטוח, את העדפתם של המבוטחים כנושים. גם המחוקקים, מודעים לגודל הבעיה ודחיפותה, זרזו את הליך החקיקה.

התיקון לחוק הפיקוח על עיסקי הביטוח שתוקן בחודש ספטמבר 1993 הוחל רטרואקטיבית ליום החלטתו של השופט וינוגרד בעניין זה בחודש ינואר 1993.


יש תוכנית הסדר

עד לסוף שנת 1993 גובשה תוכנית הסדר מקיפה שהושתתה על העדפת מבוטחים כנושים. ההעדפה נעשתה בשני פרמטרים מרכזיים: האחד, גובה השיפוי. השני, מועד השיפוי. בבסיסה עמד העיקרון כי המבוטחים [בעיקר הפרטיים, שלא הרי דין אדם פרטי, כבדוגמא שהובאה לעיל, כדין מבוטח שהוא חברה עיסקית גדולה] צריכים לקבל את מרבית הכסף הניחוב להם, ומהר ככל האפשר.

באמצע שנת 1994, לאחר שמיעת כ – 40 התנגדויות ודחייתן, אישר בית המשפט את תוכנית ההסדר.


איתור ומימוש נכסים ועוד תוכניות הסדר  

תהליך איתור ומימוש נכסי הסנה ארך זמן רב. משום כך, עם הגשת תוכנית ההסדר לא ידעו בהסנה כמה כסף יצטבר בקופתה לאורך זמן. על כן גובה שיפויים של הנושים לסוגיהם נקבע על פי הערכה מחמירה שבבסיסה ההנחה שלאחר ביצוע התשלומים עדיין עשוי להיוותר כסף בקופה. נקבע כי בהיווצר מקרה כזה תגובש תוכנית הסדר נוספת – שתאפשר לשלם לנושים כספים נוספים על אלו שנקבעו בתוכנית ההסדר הראשונה.

כך אמנם היה. נכסים נוספים אותרו, כסף נצבר בקופה ושנה מאוחר יותר גובשה תוכנית הסדר שנייה.

תוכנית ההסדר השנייה גובשה על פי עקרונות תוכנית ההסדר הראשונה. הנהלת הסנה המשיכה לאתר נכסים ולממשם. חלק מהכספים אף הושקעו והניבו פירות נאים. שוב נצברו כספים נוספים בקופת הסנה והתאפשרה חלוקה נוספת של כספים לנושים. בשנת 2000 אושרה תוכנית הסדר שלישית שחילקה כספים נוספים לנושי הסנה.


אז מה היה לנו?

ניכר היה שמרבית הנושים כבר קיבלו את רוב כספם, פרט לשני סוגים של נושים: חברות הביטוח מחו"ל, שהסנה הייתה מבטחת משנה שלהן, וחברת הביטוח הממשלתית קרנית שמעצם תפקידה נטלה על עצמה לשלם את חובות הסנה למבוטחי רכב חובה. החוב לאלו היה גדול יחסית ועל פי עקרון ההעדפה הסנה ראתה בהם נושים שאי מלוא תשלום החוב להם לא יפגע בהם מהותית. על כן הוחלט כי הסנה תמשיך לממש נכסים וככל שאלו יצטברו יועברו לנושים אלו. ההערכה הייתה שגם אם ימוצה פוטנציאל המימוש עד תומו עדיין שני סוגי נושים אלו לא יזכו לקבל את מלוא חובם.

תהליכי התשלום לנושים לצד המשך איתור ומימוש נכסים נמשכו עד לשנת 2005. נקבע כי בסופה של שנה זו תיסגר הסנה. מרבית נושיה קיבלו, כאמור, את רוב כספם. נושי חו"ל וקרנית זכו לקבל כמחצית מהחוב שנחוב להם.


האם היה צורך בפירוק?

לסיכום, ניתן לומר כי נפילתה של הסנה נבעה, בראש ובראשונה, משאיפה לגדול בצורה לא מבוקרת כאשר לא נעשתה במקביל התאמה של מערכות בקרה ושליטה.

כמו כן כנגד טענות שהועלו כי אולי ניתן היה למנוע את פירוקה של הסנה לאור תוצאתו הסופית של התהליך לפיה מרבית הנושים קיבלו את חובם: עולה טענת הנגד כי לא ניתן היה להגיע לתוצאה כזו אלא במסגרת של פירוק. מסגרת שאיפשרה לשאת ולתת עם נושים על תשלומים מופחתים; ובעיקר מסגרת שאיפשרה לשלם לשני בעלי החוב הגדולים, נושי חו"ל וקרנית, רק מחצית מהחוב הניחוב להם.

הערה:

עתודות – חברת ביטוח מחויבת על פי חוק להעמיד רזרבות כספיות כנגד ביטוחים שהיא מבצעת. רזרבות אלו נועדו להיות מקור הכספים שישולמו לאותם מבוטחים שיינזקו ויהיו זכאים לפיצוי מחברת הביטוח. רזרבות אלו מכונות 'עתודות'. משמעות העמדת הרזרבה היא שאין לגעת בכסף זה אלא לצורך השקעות לפי הוראות הפיקוח על הביטוח; ולא לצורך כיסוי עלויות תפעול, לא לצורך חלוקת דיבידנד ולא לשום מטרה אחרת. למעשה אלו הם כספי המבוטחים.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
שוקי שטאובר

שוקי שטאובר

חוקר, סופר, עיתונאי, יועץ ומרצה בתחומי ניהול, עבודה וקריירה

מאמרים נוספים מרחבי האתר שעשויים לעניין אותך

סגירת תפריט